Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
 
Suomeksi in English p� svenska
Palvelut
Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to
Asu­mi­nen »
Maa­seu­tu­pal­ve­lut
Si­vis­tys­pal­ve­lut »
Sosiaali- ja terveyspalvelut »
Tekninen toimi »
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
» Ra­ken­nus­val­von­ta
» Korjaus- ja energia -avustukset
» Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu
» Ter­veys­val­von­ta
» Eläin­lää­kin­tä
Ravinto- ja puhtauspalvelut »
Palo- ja pelastustoimi
Sa­ta­mat »
Taksat ja maksut »
Jouk­ko­lii­ken­ne
Lo­mak­keet »
« Edellinen | Seuraava »

Rakennusvalvonta

Rakentamiseen liittyvien asioiden ohjauksessa ja neuvonnassa Sinua palvelevat:
Rakennustarkastaja
Aarne Muurinen
p. 044 7246 344
Rakennustarkastajaa voi tavoitella puhelimitse tiistaisin ja torstaisin klo 10-12. Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse.

Toimistosihteeri
Tarja Niemi
p. 044 7246 345
etunimi.sukunimi(at)merikarvia.fi
Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteutumista, kehittämistä ja säilymistä huomioiden ympäristönäkökohdat.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät:
-valvoa kaavojen noudattamista
-huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä
-valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.
-poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely ja valmistelu.


RAKENNUSJÄRJESTYS 2007.pdf (PDF-dokumentti, 138 kt)
Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista
Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen taikka eläinsuojana, ja joka lisäksi on kerrosalaltaan vähintään 1000m² ja tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on yli 18 metriä ja paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli on yli 15 metriä. Laki koskee lisäksi kaikkia maneeseja em. jännevälivaatimuksin. Kun suunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimittamisesta vastaavat tahot ovat olleet toisistaan riippuvaisia, on arviointi tullut olla tehtynä 1.4.2017. Muiden laajarunkoisten rakennusten arviointi tulee olla tehtynä 1.4.2019. Tarkemmat tiedot lakitekstissä. Todistus arvioinnista sekä rakennuksen ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä viranomaiselle pyynnöstä.
Minkälaiseen rakentamiseen tarvitaan lupa:

Rakennuslupa:
uudisrakennus
lisärakennus (laajennus)
uudestaan rakentamiseen verrattava muutos (vanhan rakennuksen rakennusosien uusiminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla)
rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (esim. ullakkotilan muutos asuintilaksi, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintilaksi tai vast.)
muu korjaus- ja muutostyö, jos sillä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. (esim. uutta savupiippua vaativa tulisija)
rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (esim. varaston muutos korjaamoksi, karjarakenuksen muutos konesuojaksi)
Toimenpidelupa:
tarvitaan mm. erilaisten rakennelmien rakentamiseen kuten esim. kioskit, katokset, vajat
katsomot tai vastaavat
asuntovaunun tai vastaavan laitteen pitäminen paikallaan muuta kuin tavanomaista retkeilyä varten
masto (>30m), piipun, varastointisäiliö, muistomerkin tai vastaavan rakentamiseen
suurehkon laiturin tai muun vesirajalaitteen rakentamiseen
suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen rakentamiseen
rakennusten julkisivujen muuttamiseen kuten kattomuutokset, ulkoverhousten, ikkunajaon tai vastaavien muutosten tekemiseen
aurinkopaneelien asentamiseen muuten kuin katon lappeen suuntaisesti katolle
mainoslaitteiden pystyttämiseen tai kiinnittämisiin
kiinteän aidan rakentamiseen, aidan korkeus vähintään 1200 mm
maalämpöjärjestelmän tekemiseen
asuinhuoneistojen yhdistämiseen ja jakamisiin
jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen


Toimenpideilmoitus
enintään 50 m²:n suuruisen tulisijattoman ja lämpöeristämättömän talousrakennuksen rakentamiseen kaava-alueen ulkopuolella
rakennuksen tai sen osan purkamiseen (ilmoitus 30 päivää ennen työhön ryhtymistä, ilmoituksen perusteella harkitaan mahdollisen purkamisluvan tarve)
tontin tai rakennuspaikan käyttäminen siten, että pihamaan käyttäminen asemapiirroksessa edellytetyllä tavalla muuttuu
Rakennuksen purkamislupa
rakennuksen purkamiseen asema-kaava alueella tarvitaan erillinen purkamislupa, muualla rakennuksen purku edellyttää purkuilmoitusta
Maisematyölupa
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai vahvistetulla yleiskaava-alueella.
Poikkeaminen ja rakentaminen suunnittelutarvealueella
Joissakin tilanteissa ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan ns. poikkeamispäätös. Tällaisia kohteita ovat mm. rakennusoikeuksien vähäistä suuremmat ylitykset, kaavoittamattomille rannoille rakennettavat loma-asunnot, eräät rakennussuojelua koskevat asiat , rakennuskieltoasiat sekä vahvistetun asema- tai yleiskaavan vastaiset hankkeet. Lisäksi loma-asunnon muutos asuinrakennukseksi vaatii poikkeamisluvan. Poikkeamispäätöksen tekee kunnanhallitus.
Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan lähinnä kaavoittamattomia taajaan asuttuja kyläkeskuksia tai vastaavia alueita. Ennen rakennusluvan myöntämistä tällaiselle alueelle tarvitaan erillinen ns. suunnittelutarveratkaisupäätös.

Rakennusluvan hakeminen
Rakennuslupaa haetaan erillisellä rakennuslupahakemuksella, jota saa mm. kunnanvirastolta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä mukaan erinäinen määrä liitteitä, kuten:
selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, lainhuutotodistus tai kopio kauppakirjasta
kaupparekisteriote, mikäli hakijana on osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö
rakennushankeilmoitus, RH-1 ilmoitus
pääpiirustukset kahtena (2) sarjana
selvitys naapurin kuulemisesta/suostumuksesta
mahdollinen poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu
tieliittymälupa, mikäli rakennushanke edellyyttää uuden liittymän tekemistä yleiselle tielle
suunnitelma jätevesien johtamisesta, jollei ole mahdollista liittyä kunnan verkkoon
energiatodistus ja -selvitys

Rakennuslupahakemuksessa on ilmoitettava hankkeelle pätevä pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on mm. huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.

Suunnitelmista ja suunnittelijoiden kelpoisuudesta on määrätty mm. Maankäyttö- ja rakennuslain 120§:ssä.

Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen eli ne ovat julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Rakennustarkastajan myöntämän luvan käsittelyaika on n. 3 viikkoa, lautakunnassa käsiteltävän luvan n. 1 - 1,5 kk.
Rakennusluvan saatuaan rakentajan on haettava hankkeelle vastaava työnjohtaja(voidaan ilmoittaa jo hakuvaiheessa) ja kvv-työnjohtaja (kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaava) sekä pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta aloituskokouksen pitämistä, mikäli tätä on lupapäätöksessä edellytetty. Aloituskokous pidetään ennen rakennustöiden aloittamista.


Tähän sivuun viittaavat palveluhakemiston hakusanat:
Rakennusvalvonta
Päivitetty 5.10.2020 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy